A. ALGEMENE VOORWAARDEN 2018
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
en verleende opdrachten van Duitshof Services nader te noemen Duitshof Services. 2. Onder
opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met
Duitshof Services een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve
deze, diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen. 3. Onder artiest
wordt in deze voorwaarden verstaan: orkest, attracties, artiest, musicus, zzper die zich ten opzichte
van Duitshof Services beschikbaar stelt voor het geven van een optreden en/of werkzaamheden. 4.
Onder optreden worden tevens de pauzes verstaan. 5. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze
voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met opdrachtgever of artiest zijn
overeengekomen. 6. Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen inkoop of andere
voorwaarden waar ook vermeld wordt niet aanvaard, behoudens in het geval Duitshof Services
schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.
B. AANBIEDINGEN OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en offertes van Duitshof Services, hetzij in de vorm van een prijslijst, hetzij
anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de
vertegenwoordigers en/of werknemers van Duitshof Services zijn vrijblijvend. 2. De opgegeven
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3. Bij alle samengestelde prijsopgaven bestaat geen
verplichting tot levering c.q. uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de
voor het geheel opgegeven prijs. 4. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en nadat een
opdracht schriftelijk door een daartoe namens Duitshof Services bevoegde is bevestigd. 5.
Duitshof Services is bevoegd ter uitvoering van haar diensten aanvragen en/of opdrachten, derden in
te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan opdrachtgever. 6. Duitshof Services is
gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de
nakoming van de overeenkomst door betaling van een voorschot van 50%. 7. Indien opdrachtgever
dit voorschot niet binnen de door Duitshof Services gestelde termijn heeft voldaan, is
Duitshof Services gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten voortvloeiende uit het bepaalde in artikel H.
8. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk dan wel op andere
wijze door of namens opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
prijsopgave kan worden gerekend, worden opdrachtgever in rekening gebracht. Verandering
daarentegen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in
rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen, echter met inachtneming van het
bepaalde. De door opdrachtgever na verstrekking van de opdracht gewenste wijzigingen als bedoeld
in het vorige lid dienen Duitshof Services tijdig en schriftelijk ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke
waarvan Duitshof Services niet aansprakelijk is voor de juiste nakoming van deze wijziging. 9. Indien
opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen in de overeenkomst mondeling kenbaar maakt,
berust het risico van de tenuitvoerlegging van die wijzigingen bij de opdrachtgever. 10. Indien
vermeld, is het in de overeenkomst vermelde aantal deelnemers/ bezoekers/gasten bindend. Indien
het feitelijke aantal meer dan tien procent hiervan afwijkt, is Duitshof Services gerechtigd nadere
voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.11. Alle offertes aanbiedingen opties zijn 2 weken
geldig.
C. VERPLICHTINGEN ARTIEST
De artiest is verplicht de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. 2. De artiest draagt er zorg
voor met een goed onderhouden voertuig zich te vervoeren van en naar een optreden. Indien door
pech of welke oorzaak dan ook waaronder filevorming ernstige vertraging optreedt, dient artiest
onmiddellijk Duitshof Services te informeren. Indien Duitshof Services op dat moment niet bereikbaar
is, dient artiest onmiddellijk de locatie van optreden te informeren omtrent aard en duur van de
vertraging. 3. Opdrachtgever houdt zich het recht voor het voertuig van artiest op kosten
van opdrachtgever door de ANWB te laten keuren.
D. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever verstrekt artiest per contract uur ten minste één consumptie. 2. Opdrachtgever
gaat akkoord met de plaatsing van geluids-regelapparatuur op een voor artiest zo gunstig mogelijke
plaats, waarbij rekening dient te worden gehouden met de veiligheid van de apparatuur. 3.
Opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de plaats waar het optreden, locatie, plaatsvindt.
Opdrachtgever staat er voor in dat er niet meer personen op de locatie worden toegelaten dan
volgens de plaatselijke brandweer of ander over veiligheidsvoorschriften zijn toegestaan. 4.
Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke afsluitbare en verwarmde kleedruimte voor artiest.
De kleedruimte dient te zijn voorzien van een spiegel, tafel, stoelen en stromend water. 5.
Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de artistieke prestaties en de werkwijze van de artiest.
De artiest kan eisen dat de zaallichten worden gedoofd en de uitgifte van consumpties wordt
gestaakt tijdens zijn optreden. 6. De plaats waar de artiest optreedt, dient per auto bereikbaar te
zijn, parkeerruimte dien maximaal 30 meter van de locatie verwijderd te zijn. Indien de afstand
groter is en/of hindernissen zoals trappen genomen dienen te worden, licht opdrachtgever
Duitshof Services onmiddellijk in. Artiest kan tevoren aangeven dat hij hulp nodig heeft van
opdrachtgever, in dat geval verzorgt opdrachtgever deze hulp. Indien opdrachtgever nalaat te
voldoen aan de in dit lid genoemde verplichtingen, kan dat reden tot annulering, echter met behoud
van gage zijn. 7. Artiest heeft per uur recht op tien minuten pauze. 8. In het geval van nettocontracten
garandeert opdrachtgever dat wettelijke afdrachten als loonbelasting afgedragen worden
aan de daartoe bestemde instanties.
E. PRIJZEN
1. Alle prijzen van Duitshof Services zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van de
aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van (hulp-)materialen, vervoerskosten,
verhoging wettelijke afdrachten, assurantiepremies of valutakoersen sinds de datum van aanbieding
een verhoging hebben ondergaan is Duitshof Services gerechtigd deze verhoging door te berekenen
in de prijzen. 3. In het geval van uitkoop contracten draagt Duitshof Services zorg voor wettelijke
afdrachten aan de daartoe bestemde instanties.
F. AFNAME
1. Opdrachtgever is verplicht een door Duitshof Services uitgevoerde opdracht terstond na gereed
koming af te nemen. Indien de werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van advies, dan worden
deze geacht direct te zijn afgenomen. 2. In elk geval heeft Duitshof Services aan haar leveringsplicht
voldaan zodra Duitshof Services haar opdracht heeft uitgevoerd en eenmaal aan de opdrachtgever
heeft aangeboden. 3. Opdrachtgever verplicht zich jegens Duitshof Services tot alle noodzakelijke
medewerking voor een juiste nakoming van de opdracht.
G. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. In het geval van televisie optredens of buitenland optreden houdt Duitshof Services zich het recht
voor het optreden te verplaatsen in onderling overleg. Mocht dit overleg niet tot resultaat leiden,
dan houdt Duitshof Services zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, dat zonder aanspraak
van enige schadeloosstelling door opdrachtgever. 2. Indien de opdrachtgever om zeer dwingende
reden de overeenkomst moet annuleren, welke reden niet onder overmacht valt, kan
Duitshof Services de gehele overeengekomen som opeisen. Duitshof Services zal echter zoveel
mogelijk rekening houden met nog mogelijke boekingen van de desbetreffende artiesten of orkesten
elders. Duitshof Services zal bemiddelen met de betrokken artiesten, de met hen overeengekomen
som te verminderen met eventueel niet gemaakte onkosten.
H. OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. Duitshof Services houdt zich het recht voor de overeenkomsten met de opdrachtgever onmiddellijk
zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien: a. opdrachtgever onder bewind wordt
gesteld; b. hij de facturen van Duitshof Services niet of niet tijdig betaalt, dan wel anderszins enige uit
de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; c. opdrachtgever een besluit neemt tot
liquidatie en/of stillegging van zijn onderneming; d. opdrachtgever het vrije beheer over zijn
vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld
of komt te overlijden. 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn al de vorderingen van Duitshof Services
waaronder mede begrepen vorderingen betrekking hebben de op een, (nog) niet geheel uitgevoerde
opdracht, terstond op opdrachtgever opeisbaar. Daarnaast is Duitshof Services gerechtigd tot het
vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente. 3. De post
winstderving zal behoudens tegenbewijs door Duitshof Services ten minste 15 procent van de
overeengekomen som bedragen; de post gederfde rente zal de hoogte hebben van de wettelijke
rente, doch ten minste l procent per maand.
I. RISICO
Bij het aangaan van de overeenkomst staat opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van alle
vereiste vergunningen en kan zich bij weigering door de overheidsinstantie niet beroepen op
overmacht.
2. Slechte weersomstandigheden komen voor risico van opdrachtgever, opdrachtgever kan zich niet
beroepen op overmacht. 3. Het door Duitshof Services verrichte en/of geleverde is met ingang van
het tijdstip van verrichting en/of levering voor risico van opdrachtgever. 4. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van onze
goederen en materialen zodra deze zich op de locatie van optreden bevinden. stakingen,
bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of
transportproblemen, ingebreke blijven van onze leveranciers door overmacht, mobilisatie, staat van
beleg, onlusten en oproer, in- en exportbelemmeringen en overige overheidsmaatregelen en
voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Duitshof Services redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen ook al was deze kortstondigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te
voorzien, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
5. In geval van overmacht is Duitshof Services gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de
overeenkomst te beëindigen, zonder dat Duitshof Services tot betaling van enigerlei boete of
schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden is. 6. Bij opschorting van meer dan 60 werkdagen is
opdrachtgever echter gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, nadat hij Duitshof Services
schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund. 7. Opdrachtgever draagt zorg voor de
vereiste overheidsvergunningen bij gebreke daarvan kan opdrachtgever zich niet beroepen op
overmacht. 8. Bij beëindiging als voren bedoeld is Duitshof Services niet gehouden tot betaling van
enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever. 9. Vooraf wordt bepaald of het optreden
geen gevaar voor publiek en materiaal kan veroorzaken, indien Duitshof Services acht dat dit niet
veilig is zal het optreden geen doorgang vinden.
J. BETALING
Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat de betaling
geschiedt op rekening. Contante betaling vindt plaats direct na afloop van het optreden, aan de
artiest of aan een door Duitshof Services aangewezen persoon tegen overlegging van een kwitantie
of factuur. In het geval van betaling op rekening dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum
op een door Duitshof Services aan te wijzen bank of girorekening te zijn geschied. 2. Alle betalingen
dienen te geschieden zonder schuldvergelijk. Opdrachtgever mag om generlei reden zijn betalingen
opschorten. 3. Indien Duitshof Services op rekening heeft verkocht en het factuurbedrag niet binnen
de termijn van 14 dagen van opdrachtgever heeft ontvangen, is deze daarover een rente
verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1 procent per maand, geldende
gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. 4.
Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is
ontvangen en wanneer als dan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens
opdrachtgever worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare, niet voor rechterlijke
matiging door ons te maken (buiten )gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal
15 procent exclusief BTW van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) zulks met een minimum
van € 250,– exclusief BTW, onverminderd eventuele, door opdrachtgever, krachtens rechterlijke
uitspraak verschuldigde proceskosten. 5. Alle betalingen door, of namens opdrachtgever geschieden
eerst in mindering op de verschuldigde kosten, en voorts in mindering op de hoofdsom. 6. Indien
opdrachtgever met betaling van een deellevering c.q. deelopdracht in gebreke blijft is
Duitshof Services gerechtigd overige nog uit te voeren leveringen/opdrachten op te schorten met de
termijn gedurende opdrachtgever een opeisbaar (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het
recht van Duitshof Services om na ingebrekestelling de leveringen/opdrachten definitief te
beëindigen en betaling te verlangen van al wat Duitshof Services tot op dat moment te vorderen
heeft, onverminderd het recht van Duitshof Services op schadevergoeding
K. RECLAMES
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen
terstond aan Duitshof Services te worden gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of
verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan Duitshof Services te worden
gemeld. 2. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum, door
middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van Duitshof Services . 3. Na het verstrijken
van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk, de
factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Duitshof Services in
behandeling genomen.
L. OVERDRAAGBAARHEID
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met
Duitshof Services gesloten overeenkomst over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat opdrachtgever
Duitshof Services hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Duitshof Services heeft.
M. GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten met Duitshof Services is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle
geschillen tussen Duitshof Services , de opdrachtgever en de artiest welke voortvloeien uit
overeenkomsten worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij
Duitshof Services het geschil voor de rechter, welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van
opdrachtgever of artiest wenst te brengen.
N. GEHEIMHOUDING
De opdrachtgever verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem
wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt even eens voor alle informatie welke voor het tot
stand komen van een overeen komst door opdrachtgever wordt verkregen.
O. AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN
1. De auteurswet 1912 zoals sindsdien gewijzigd, is op de overeenkomst van toepassing,
onverminderd de bepaling uit lid 2. 2. Alle werken voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn en
blijven geestelijk en materieel eigendom van Duitshof Services , tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Geluid, foto en beeldopnames zijn uitdrukkelijk verboden, tenzij met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duitshof Services. Overtreding van laatstgenoemd
voorschrift kan staking van het optreden tot gevolg hebben, overigens zonder recht tot opschorting
of ontbinding door opdrachtgever. 3. Voor zover van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor de
heffing van BUMA/ STEMRA en Sena, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten