Algemene Voorwaarden 2024

A. 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten van Duitshof Services nader te noemen Duitshof Services. 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met Duitshof Services een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen. 3. Onder artiest wordt in deze voorwaarden verstaan: orkest, attracties, artiest, musicus, zzper die zich ten opzichte van Duitshof Services beschikbaar stelt voor het geven van een optreden en/of werkzaamheden. 4.Onder optreden worden tevens de pauzes verstaan. 5. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met opdrachtgever of artiest zijn overeengekomen. 6. Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen inkoop of andere voorwaarden waar ook vermeld wordt niet aanvaard, behoudens in het geval Duitshof Services schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.

B. AANBIEDINGEN OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen en offertes van Duitshof Services, hetzij in de vorm van een prijslijst, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van Duitshof Services zijn vrijblijvend. 2. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3. Bij alle samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering c.q. uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 4. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door een daartoe namens Duitshof Services bevoegde is bevestigd. 5. Duitshof Services is bevoegd ter uitvoering van haar diensten aanvragen en/of opdrachten, derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan opdrachtgever. 6. Duitshof Services is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de overeenkomst door betaling van een voorschot van 50%. 7. Indien opdrachtgever dit voorschot niet binnen de door Duitshof Services gestelde termijn heeft voldaan, is Duitshof Services gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten voortvloeiende uit het bepaalde in artikel H. 8. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk dan wel op andere wijze door of namens opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kan worden gerekend, worden opdrachtgever in rekening gebracht. Verandering daarentegen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen, echter met inachtneming van het bepaalde. De door opdrachtgever na verstrekking van de opdracht gewenste wijzigingen als bedoeld in het vorige lid dienen Duitshof Services tijdig en schriftelijk ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Duitshof Services niet aansprakelijk is voor de juiste nakoming van deze wijziging. 9. Indien opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen in de overeenkomst mondeling kenbaar maakt, berust het risico van de tenuitvoerlegging van die wijzigingen bij de opdrachtgever. 10. Indien vermeld, is het in de overeenkomst vermelde aantal deelnemers/ bezoekers/gasten bindend. Indien het feitelijke aantal meer dan tien procent hiervan afwijkt, is Duitshof Services gerechtigd nadere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.11. Alle offertes aanbiedingen opties zijn 2 weken geldig.

C. VERPLICHTINGEN ARTIEST

De artiest is verplicht de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. 2. De artiest draagt er zorg voor met een goed onderhouden voertuig zich te vervoeren van en naar een optreden. Indien door pech of welke oorzaak dan ook waaronder filevorming ernstige vertraging optreedt, dient artiest onmiddellijk Duitshof Services te informeren. Indien Duitshof Services op dat moment niet bereikbaar is, dient artiest onmiddellijk de locatie van optreden te informeren omtrent aard en duur van de
vertraging. 3. Opdrachtgever houdt zich het recht voor het voertuig van artiest op kosten van opdrachtgever door de ANWB te laten keuren.

D. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever verstrekt artiest per contract uur ten minste één consumptie. 2. Opdrachtgever gaat akkoord met de plaatsing van geluids-regelapparatuur op een voor artiest zo gunstig mogelijke plaats, waarbij rekening dient te worden gehouden met de veiligheid van de apparatuur. 3. Opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de plaats waar het optreden, locatie, plaatsvindt. Opdrachtgever staat er voor in dat er niet meer personen op de locatie worden toegelaten dan volgens de plaatselijke brandweer of ander over veiligheidsvoorschriften zijn toegestaan. 4. Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke afsluitbare en verwarmde kleedruimte voor artiest. De kleedruimte dient te zijn voorzien van een spiegel, tafel, stoelen en stromend water. 5. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de artistieke prestaties en de werkwijze van de artiest. De artiest kan eisen dat de zaallichten worden gedoofd en de uitgifte van consumpties wordt gestaakt tijdens zijn optreden. 6. De plaats waar de artiest optreedt, dient per auto bereikbaar te zijn, parkeerruimte dien maximaal 30 meter van de locatie verwijderd te zijn. Indien de afstand groter is en/of hindernissen zoals trappen genomen dienen te worden, licht opdrachtgever Duitshof Services onmiddellijk in. Artiest kan tevoren aangeven dat hij hulp nodig heeft van opdrachtgever, in dat geval verzorgt opdrachtgever deze hulp. Indien opdrachtgever nalaat te
voldoen aan de in dit lid genoemde verplichtingen, kan dat reden tot annulering, echter met behoud van gage zijn. 7. Artiest heeft per uur recht op tien minuten pauze. 8. In het geval van nettocontracten garandeert opdrachtgever dat wettelijke afdrachten als loonbelasting afgedragen worden
aan de daartoe bestemde instanties.

E. PRIJZEN

1. Alle prijzen van Duitshof Services zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van de aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van (hulp-)materialen, vervoerskosten, verhoging wettelijke afdrachten, assurantiepremies of valutakoersen sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Duitshof Services gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen. 3. In het geval van uitkoop contracten draagt Duitshof Services zorg voor wettelijke afdrachten aan de daartoe bestemde instanties.

F. AFNAME

1. Opdrachtgever is verplicht een door Duitshof Services uitgevoerde opdracht terstond na gereed koming af te nemen. Indien de werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van advies, dan worden deze geacht direct te zijn afgenomen. 2. In elk geval heeft Duitshof Services aan haar leveringsplicht voldaan zodra Duitshof Services haar opdracht heeft uitgevoerd en eenmaal aan de opdrachtgever heeft aangeboden. 3. Opdrachtgever verplicht zich jegens Duitshof Services tot alle noodzakelijke medewerking voor een juiste nakoming van de opdracht.

G. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

1. In het geval van televisie optredens of buitenland optreden houdt Duitshof Services zich het recht voor het optreden te verplaatsen in onderling overleg. Mocht dit overleg niet tot resultaat leiden, dan houdt Duitshof Services zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, dat zonder aanspraak van enige schadeloosstelling door opdrachtgever. 2. Indien de opdrachtgever om zeer dwingende reden de overeenkomst moet annuleren, welke reden niet onder overmacht valt, kan Duitshof Services de gehele overeengekomen som opeisen. Duitshof Services zal echter zoveel mogelijk rekening houden met nog mogelijke boekingen van de desbetreffende artiesten of orkesten
elders. Duitshof Services zal bemiddelen met de betrokken artiesten, de met hen overeengekomen som te verminderen met eventueel niet gemaakte onkosten.

H. OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST

1. Duitshof Services houdt zich het recht voor de overeenkomsten met de opdrachtgever onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien: a. opdrachtgever onder bewind wordt gesteld; b. hij de facturen van Duitshof Services niet of niet tijdig betaalt, dan wel anderszins enige uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; c. opdrachtgever een besluit neemt tot liquidatie en/of stillegging van zijn onderneming; d. opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden. 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn al de vorderingen van Duitshof Services waaronder mede begrepen vorderingen betrekking hebben de op een, (nog) niet geheel uitgevoerde opdracht, terstond op opdrachtgever opeisbaar. Daarnaast is Duitshof Services gerechtigd tot het
vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente. 3. De post winstderving zal behoudens tegenbewijs door Duitshof Services ten minste 15 procent van de overeengekomen som bedragen; de post gederfde rente zal de hoogte hebben van de wettelijke rente, doch ten minste l procent per maand.

I. RISICO

Bij het aangaan van de overeenkomst staat opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering door de overheidsinstantie niet beroepen op overmacht.
2. Slechte weersomstandigheden komen voor risico van opdrachtgever, opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht. 3. Het door Duitshof Services verrichte en/of geleverde is met ingang van het tijdstip van verrichting en/of levering voor risico van opdrachtgever. 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van onze goederen en materialen zodra deze zich op de locatie van optreden bevinden. stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, ingebreke blijven van onze leveranciers door overmacht, mobilisatie, staat van beleg, onlusten en oproer, in- en exportbelemmeringen en overige overheidsmaatregelen en voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Duitshof Services redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen ook al was deze kortstondigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
5. In geval van overmacht is Duitshof Services gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Duitshof Services tot betaling van enigerlei boete of schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden is. 6. Bij opschorting van meer dan 60 werkdagen is opdrachtgever echter gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, nadat hij Duitshof Services schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund. 7. Opdrachtgever draagt zorg voor de vereiste overheidsvergunningen bij gebreke daarvan kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht. 8. Bij beëindiging als voren bedoeld is Duitshof Services niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever. 9. Vooraf wordt bepaald of het optreden geen gevaar voor publiek en materiaal kan veroorzaken, indien Duitshof Services acht dat dit niet veilig is zal het optreden geen doorgang vinden.10. Het valt helaas niet te voorkomen dat er tijdens het vuurspuwen wat druppeltjes olie op de grond vallen of in het ergste geval op kleding van toeschouwers spetteren, de gebruikte olie is biologisch kleur en reukloos en vervliegt bovendien snel zonder sporen na te laten, eventuele schade is voor risico opdrachtgever.

J. BETALING

1. Bij boeking vragen wij een aanbetaling van 75% van het totaalbedrag.
Indien de boeking voor 14 dagen voor het betreffende evenement wordt geannuleerd behoud Duitshof services 50% van het totale bedrag vanwege reeds gemaakte kosten.

2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijk. Opdrachtgever mag om generlei reden zijn betalingen opschorten. 3. Indien Duitshof Services op rekening heeft verkocht en het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen van opdrachtgever heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1 procent per maand, geldende gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. 4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer als dan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens opdrachtgever worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare, niet voor rechterlijke matiging door ons te maken (buiten )gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15 procent exclusief BTW van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) zulks met een minimum van € 250,– exclusief BTW, onverminderd eventuele, door opdrachtgever, krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. 5. Alle betalingen door, of namens opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten, en voorts in mindering op de hoofdsom. 6. Indien opdrachtgever met betaling van een deellevering c.q. deelopdracht in gebreke blijft is
Duitshof Services gerechtigd overige nog uit te voeren leveringen/opdrachten op te schorten met de termijn gedurende opdrachtgever een opeisbaar (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Duitshof Services om na ingebrekestelling de leveringen/opdrachten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al wat Duitshof Services tot op dat moment te vorderen heeft, onverminderd het recht van Duitshof Services op schadevergoeding

K. RECLAMES

Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen terstond aan Duitshof Services te worden gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan Duitshof Services te worden gemeld. 2. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van Duitshof Services . 3. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk, de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Duitshof Services in behandeling genomen.

L. OVERDRAAGBAARHEID

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Duitshof Services gesloten overeenkomst over te dragen. 2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat opdrachtgever Duitshof Services hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Duitshof Services heeft.

M. GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten met Duitshof Services is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen Duitshof Services , de opdrachtgever en de artiest welke voortvloeien uit overeenkomsten worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij Duitshof Services het geschil voor de rechter, welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van opdrachtgever of artiest wenst te brengen.
N. GEHEIMHOUDING
De opdrachtgever verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt even eens voor alle informatie welke voor het tot stand komen van een overeen komst door opdrachtgever wordt verkregen

O. AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

1. De auteurswet 1912 zoals sindsdien gewijzigd, is op de overeenkomst van toepassing, onverminderd de bepaling uit lid 2. 2. Alle werken voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn en blijven geestelijk en materieel eigendom van Duitshof Services , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geluid, foto en beeldopnames zijn uitdrukkelijk verboden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duitshof Services. Overtreding van laatstgenoemd voorschrift kan staking van het optreden tot gevolg hebben, overigens zonder recht tot opschorting of ontbinding door opdrachtgever. 3. Voor zover van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor de heffing van BUMA/ STEMRA en Sena, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.